POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Strony internetowej michalstrzelecki.pl 

(data ostatniej aktualizacji: 18.12.2023)

§ 1 

Przedmiot regulacji

 1. Niniejsza Polityka prywatności ustanawia zasady przetwarzania przez Michała Strzeleckiego działającą pod firmą „Michał Strzelecki Finansowi Architekci” z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Poznańska 43/63B/8, NIP: 6912248253, REGON: 022211760. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na Stronie internetowej funkcjonującej pod adresem URL: https://michalstrzelecki.pl informacji na temat Użytkowników, w tym danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies.
 2. Zasady funkcjonowania Strony, o której mowa w §1 ust. 1, w tym zasady korzystania z niej przez Użytkowników, określa Regulamin Strony michalstrzelecki.pl stanowiący odrębny dokument.

§ 2 

Definicje 

 Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o:

 1. Administratorze – oznacza to administratora danych osobowych, tj. podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 2. Operatorze – oznacza to podmiot administrujący Stroną internetową;
 3. Stronie – oznacza to stronę internetową funkcjonującą pod adresem URL: https://michalstrzelecki.pl;
 4. Użytkowniku – oznacza to każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treściami prezentowanymi na Stronie;
 5. Stronie trzeciej – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż Użytkownik, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora – mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników;
 6. hostingu – oznacza to usługę udostępniania przez dostawcę usług internetowych miejsca na serwerach i zasobów serwerowni (hardware) w celu zapewnienia Użytkownikom stałego, nieograniczonego czasowo dostępu do Strony;
 7. serwerze hostingowym – oznacza to komputer (hardware), na którym przechowywane są pliki Strony udostępniane Użytkownikom;
 8. plikach cookies – oznacza to zapisywane i przechowywane na komputerach Użytkowników niewielkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzaną przez Użytkowników Stronę. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 9. adresie IP – oznacza to indywidualny numer przyporządkowany urządzeniom podłączonym do sieci umożliwiający przesyłanie danych oraz prawidłową komunikację pomiędzy Użytkownikami sieci;
 10. RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 11. danych osobowych – oznacza to wszelkie informacje o Użytkowniku, za pomocą których można dokonać jego identyfikacji w sposób pośredni lub bezpośredni. Należą do nich w szczególności:
   1. imię i nazwisko;
   2. numer identyfikacyjny;
   3. dane o lokalizacji;
   4. identyfikator internetowy;
   5. jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
   6. numer telefonu;
   7. adres e-mail;
 12. przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 13. urządzeniach końcowych – oznacza to urządzenia telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci. W szczególności należą do nich komputery, telefony oraz tablety.

§  3

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka ustanawia zasady przetwarzania informacji, w tym także danych osobowych, dotyczących Użytkowników Strony internetowej funkcjonującej pod adresem URL: https://michalstrzelecki.pl.
 2. Operatorem Strony oraz Administratorem danych osobowych jest Michał Strzelecki działająca pod firmą „Michał Strzelecki Archtekci Finansowi” z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Poznańska 43/63B/8, NIP: 6912248253, REGON: 022211760. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Operator jest Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych za uprzednio wyrażoną przez Użytkownika zgodą.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych, do których odnośniki udostępniane są na Stronie. Zalecane jest, aby po przejściu na inną stronę Użytkownik zapoznał się z obowiązującą na niej polityką prywatności.
 5. Administrator nie wyznacza Inspektora Ochrony Danych.
 6. Adresem kontaktowym poczty elektronicznej Operatora jest: strzelecki85@gmail.com.
 7. Strona jest hostowana na serwerach hostingowych operatora zarządzanych przez Domena.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-022) przy ul. Gdańskiej 119, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090753, posiadającą NIP: 5542468096 oraz REGON: 09303103400000, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu.

§ 4

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych 

 1. Operator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
   1. imię i nazwisko,
   2. numer telefonu,
   3. adres e-mail,
   4. adres IP przypisany do komputera Użytkownika,
   5. treści wiadomości wysyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 1. Dane, o których mowa w §4 ust. 1, przetwarzane są w celu:
   1. komunikacji z Użytkownikiem w związku z prowadzoną przez Operatora działalnością gospodarczą, w tym obsługą zapytań wysyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego,    
   2. zapisu Użytkownika na konsultację,
   3. marketingu usług oferowanych przez Operatora,
   4. dostarczania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
   5. zapisywania danych w postaci plików cookies,  
   6. bieżącej komunikacji w sprawach związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony.
 1. Dane, o których mowa w §4 ust. 1 przetwarzane są na podstawie ich dobrowolnego udostępnienia przez Użytkownika w formularzu kontaktowym wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych Użytkowników oraz ich przetwarzania poprzez:
   1. wprowadzanie do systemów informatycznych Operatora danych osobowych Użytkowników dobrowolnie przekazanych przez nich w formularzach kontaktowych udostępnianych na Stronie;
   2. zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies.

§ 5

Pozyskiwanie i przetwarzanie pozostałych danych

 1. Poza danymi wymienionymi w §4 ust 1 Administrator przetwarza także następujące rodzaje danych:
   1. informacje o czasie aktywności Użytkownika na Stronie,
   2. czas nadejścia zapytania,
   3. pierwszy wiersz żądania http,
   4. kod odpowiedzi http,
   5. liczba wysyłanych przez serwer danych,
   6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku, gdy przejście do Strony nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik,
   7. zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu dla Użytkownika,
   8. informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
   9. informacje o systemie operacyjnym Użytkownika.
 1. Administrator może także przetwarzać dane nawigacyjne Użytkowników, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych przez nich na Stronie.
 2. Dane, o których mowa w §5 ust. 1 i 2 przetwarzane są w celach ułatwienia korzystania przez Użytkowników ze Strony oraz poprawy jej funkcjonalności.

§ 6

Wybrane metody ochrony danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe przekazywane Operatorowi przez Użytkowników podlegają szczególnej ochronie.
 2. Operator zapewnia ochronę danych osobowych w szczególności poprzez:
   1. szyfrowanie danych osobowych Użytkowników oraz danych logowania na poziomie transmisji przy użyciu certyfikatu SSL,
   2. szyfrowanie danych przy użyciu certyfikatu Let’s Encrypt R3,
   3. okresową zmianę haseł administracyjnych Operatora,
   4. regularne wykonywanie kopii zapasowych przetwarzanych danych,
   5. regularną aktualizację oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych, w szczególności regularną aktualizację komponentów programistycznych,
   6. stosowanie profesjonalnego programu antywirusowego.

§ 7

Uprawnienia Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik posiada w szczególności prawo do:
   1. informacji o celach, środkach i zakresie przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą,
   2. dostępu do danych osobowych,
   3. sprostowania danych osobowych,
   4. usunięcia danych osobowych,
   5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Operatora: roksana.sliwka@inpartners.pl,
   7. przeniesienia danych osobowych,
   8. informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych,
   9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. W razie naruszenia przez Operatora przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 8

Czas przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 2. Administrator może przechowywać dane osobowe Użytkowników przez okres dłuższy, niż wynikający z §8 ust. 1, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy tego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika do czasu zgłoszenia przez niego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w każdej chwili, przesyłając oświadczenie, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 6.

§ 9

Przekazywanie danych osobowych 

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:
   1. pracownikom Operatora oraz osobom z nim współpracującym w związku z zarządzaniem Stroną oraz w celach opisanych w §4 ust. 2,
   2. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Operatora w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Strony, a w szczególności: podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom oprogramowania do zarządzania Stroną, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania Strony, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcom zapewniającym oprogramowanie służące do komunikacji z Użytkownikami, dostawcom zapewniającym narzędzia w zakresie cyberbezpieczeństwa, z którymi Operator zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
   3. podmiotom wspierającym Operatora w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych, takim jak agencje marketingowe, podmioty prowadzące portale internetowe, w tym portale typu social media, z którymi Operator zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
   4. podmiotom wspierającym Operatora w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników, w szczególności za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych drogą elektroniczną lub telefoniczną; podmiotom wspierającym realizację przez Operatora obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z Regulaminu Strony RoksanaSliwka.pl, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Operator zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Operator może przekazywać dane osobowe Użytkowników do państwa trzeciego niebędącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej w warunkach i na podstawie przepisów wynikających z RODO.

§ 10

Informacja o plikach cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez:
   1. Stronę,
   2. podmioty trzecie współpracujące z Operatorem, w szczególności podmioty określone w §9 ust. 1.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody w celu realizacji celów określonych w §4 ust. 2.
 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 3. Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
   1. sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania przeznaczonego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej);
   2. stałe – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Użytkownicy mogą swobodnie modyfikować ustawienia plików cookies w przeglądarkach internetowych. W szczególności możliwe jest usunięcie plików cookies oraz ich automatyczne blokowanie. Przedmiotowe oprogramowania zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w dokumentacji oraz centrum pomocy oprogramowania przeglądarki używanej przez Użytkownika.
 2. Ograniczenia wykorzystywania plików cookies mogą wpływać negatywnie na funkcjonalność Strony. W szczególności wyłączenie w oprogramowaniu obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.
 2. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem jej udostępnienia na Stronie.